KhammaouneTVC

Wednesday, 26 September 2018 08:06

ການຝຶກອົບຮົມ

ວັນທີ່ 25/09/2019 ທີ່ຫ້ອງສະໜຸດວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄໍາມ່ວນ, ໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືຫລັກສູດຝຶກອົບຮົມພື້ນຖານແຫ່ງອາຊີບ ແລະການເຂົ້າເຖິງຜູ້ດ້ອຍໂອກາດສຳລັບການຈ້າງງານໃຫ້ທຸລະກິດຂະແໜງການບໍລິການ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ

 

You are here: Home ຂ່າວ-ກິດຈະກຳ ການຝຶກອົບຮົມ