KhammaouneTVC

Wednesday, 19 July 2017 14:20

ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ, ສົກປີ 2017-2018 ເລີ່ມສອບຖາມ ແລະ ສະໜັກໄດ້ແລ້ວ ສຳລັບຜູ່ທີ່ສົນໃຈຮຽນວິຊາຊີບ

ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ, ສົກປີ 2017-2018 ເລີ່ມສອບຖາມ ແລະ ສະໜັກໄດ້ແລ້ວ ສຳລັບຜູ່ທີ່ສົນໃຈຮຽນວິຊາຊີບ

You are here: Home ຂ່າວ-ກິດຈະກຳ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ, ສົກປີ 2017-2018 ເລີ່ມສອບຖາມ ແລະ ສະໜັກໄດ້ແລ້ວ ສຳລັບຜູ່ທີ່ສົນໃຈຮຽນວິຊາຊີບ