KhammaouneTVC

Thursday, 08 August 2013 10:02

      ວິໃສທັດ (VISION)

 ສ້າງວິທະຍາໄລເຕັກເຕັກນິກ - ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນໃຫ້ເປັນສູນກາງກໍ່ສ້າງ, ເຝຶກອົບຮົມນັກວິຊາການ, ກຳມະກອນເຕັກນິກທີ່ມີຄຸນນະພາບເພື່ອສະໜອງຕະຫຼາດແຮງງານທາງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

 

 ພາລະກິດ ຫລື ໜ້າທີ່ຂອງວິທະຍາໄລ (MISSION) 

ກໍ່ສ້າງກຳມະກອນເຕັກນິກ, ນັກວິຊາການສຳນານງານເພື່ອຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງເສດຖະກິດສັງຄົມ, ຜະລິດ - ຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນ ແລະ ບໍລິການສັງຄົມການບໍລິການ. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການກໍ່ສ້າງ ແລະ ບຳລຸງຍົກລະດັບວິຊາຊີບໃນສາຂາວິຊາຕ່າງໆຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງສັງຄົມໃຫ້ໄດ້ທັງປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບທັງເປັນນັກວິຊາການທີ່ມີລັກສະນະຄຸນສົມບັດ, ແນວຄິດ ແລະ ທັດສະນະຄະຕິທີ່ດີ.

             

ປັດຊະຍາຂອງວິທະຍາໄລ (Colleges PHILOSOPHY)

-ຮຽນດີ ສີມືເດັ່ນ ເນັ້ນຄຸນນະທຳ ເປັນຜູ້ນຳໃນອາຊີບ

 
You are here: Home ກ່ຽວກັບ ວຕວ ວິໄສທັດ