KhammaouneTVC

  • ບໍລິສັດນໍ້າເທີນສອງ(NTPC)ໄດ້ມອບເຄື່່ອງໃຊ້ໃນການຮຽນ-ການສອນ ມູນຄ່າ $5,000 USD
  • ຮຽນດີ ສີມືເດັ່ນ ເນັ້ນຄຸນນະທຳ ເປັນຜູ້ນຳໃນອາຊີບ

  • ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊ໌ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງຄຳມ່ວນ

  • ຮຽນວິຊາຊີບ ມີວຽກເຮັດງານທຳ ຊີວິດສົດໃສ

ຂ່າວ ແລະ ກິດຈະກຳລ່າສຸດ

ຂ່າວສານ ຂ່າວສານ Friday, 06 March 2020 ວັນທີ່ 5/3/2020 ທີ່ພາກວິຊາກະສິກຳ ວິທະຍາເຂດດົງກະແສນບ້ານດົງ...
ບົດບາດຍິງຊາຍ ບົດບາດຍິງຊາຍ Wednesday, 04 March 2020 ວັນທີ່ 26/02/2020 ສະຫະພັນແມ່ຍິງວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊາຊີບແຂ...
ການຮ່ວມມື ການຮ່ວມມື Thursday, 05 December 2019 ວັນທີ 5/12/2019 ທີ່່ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ ໄດ້ມ...
ແຈ້ງການ ແຈ້ງການ Monday, 23 September 2019 ແຈ້ງເຖິງ: ນັກສຶກສາ,ຜູ່ທີ່ສຳເລັດການສຶກສາ(ຮຽນຈົບ)ສົກຮຽນ2...
ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ Thursday, 19 September 2019 ວັນທີ່ 18/09/2019 ທີ່ພາກວິຊາກະສິກຳ,ວິທະຍາເຂດດົງກະແສນວິທະຍາ...
ການພັດທະນາ ການພັດທະນາ Monday, 16 September 2019 ວັນທີ່ 14/09/2019 ຫົວໜ້າກົມຮ່ວມມືຕ່າງປະເທດຂອງໄທ(TICA)ໄດ້ມາຢ້ຽມ...
ການຊ່ວຍເຫລືອອຸຖົກຕະໄພ(ໄຟນຳ້ຖ້ວມ) ການຊ່ວຍເຫລືອອຸຖົກຕະໄພ(ໄຟນຳ້ຖ້ວມ) Wednesday, 04 September 2019 ວັນທີ່ 4/9/2019 ຄູ-ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ສາຂາຊ່າງສ້ອມແປງທົ່ວໄປ...
You are here: Home